معرفی کتابهای تخصصی آب و فاضلاب

جمع آوری فاضلاب/ دکتر منزوی/ دانشگاه تهران -1366​

اصول تصفیه و پساب های صنعتی/ سعید هاشمیان/ جنگل – 1382

چگونه فاضلاب تصفیه می شود/ مشاورطرح و تحقیقات/ طرح و تحقیقات اصفهان – 1378

استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی/ ترجمه کمیته ملی آبیاری و زهکشی/ کمیته ملی آبیاری و زهکشی – 1380

برکه های تثبیت فاضلاب/ کاظم ندافی – رامین بنی زاده/ نص – 1375

تصفیه فاضلاب/ یزدانبخش – ندافی/ فردایه – 1372

کنترل بودر تاسیسات فاضلاب شهری/ علی اکبر عظیمی/ غاشیه – 1378

فرآیند لجن فعال – اصول اداره و بهره برداری/ محمد اسدی/ سازمان آب و فاضلاب اصفهان 1367