سيستم های نی زار (وتلند)

ني زارها مناطقي هستند كه توسط آبهاي سطحي و يا زير زميني بصورت غرقاب و يا اشباع درآمده اند و در طي دوره هاي متوالي گياهان در آنها رشد كرده…

ادامه خواندن سيستم های نی زار (وتلند)